FAQ

Mengapa Perlu Mendaftar

Sekiranya anda adalah ahli yang berdaftar, anda berpeluang untuk mendapatkan kelebihan berikut :

  • Capaian kepada laman ahli.
  • Menyemak status terkini aduan anda.
  • Dapat melihat keseluruhan aduan yang telah dibuat.
  • Maklumat profil anda hanya diisi sekali sahaja setiap kali membuat aduan.
Pendaftaran keahlian adalah PERCUMA. Semua maklumat yang diberikan akan dirahsiakan.

Soalan Lazim

Bagaimana sistem ini berfungsi? 
How does this system function?

Sistem ePINTAS menerima aduan, pertanyaan, cadangan dan penghargaan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri dan mengagihkannya kepada jabatan/agensi untuk mengambil tindakan dan memberi maklumbalas yang sewajarnya.
ePINTAS accepts complaints, inquiries, suggestions as well as appreciation related to the services offered by the State Government for onward transmission to the relevant departments/agencies for appropriate feedback.

Berapakah tempoh respon bagi aduan, pertanyaan, cadangan dan penghargaan yang disalurkan? 
How long will it take for a response to the complaint, inquiry, suggestion or appreciation?

Piagam pelanggan PSUKPP menetapkan tempoh 15 hari untuk mengemukakan maklumbalas bagi aduan, pertanyaan, cadangan dan penghargaan yang diterima. Namun demikian, tempoh masa yang lebih lama diperlukan bagi isu-isu yang kompleks.
Our client charter on feedback for complaints, inquiries, suggestions and appreciation received is 15 days. However, the duration may be longer depending on the complexity of the issue.

Apakah kelebihan menjadi pengguna berdaftar? 
What are the advantages of being a registered user?

Sekiranya anda adalah ahli yang berdaftar, anda berpeluang untuk mendapatkan kelebihan berikut :
# Capaian kepada laman ahli. 
# Menyemak status terkini aduan anda.
# Dapat melihat keseluruhan aduan-aduan yang telah dibuat. 
# Mengisi maklumat profil anda hanya sekali sahaja untuk menyalurkan
aduan, pertanyaan, cadangan atau penghargaan. 
Pendaftaran keahlian adalah percuma.
If you are a registered member , you enjoy the following advantages : 
# Access to member's site. 
# Check the latest status of your complaint.
# View all the complaints made by you. 
# Fill on your profile information only once to lodge complaints, inquiries, suggestions or appreciation.
Membership registration is free.


Apakah jenis aduan, pertanyaan atau cadangan yang boleh disalurkan? 
What type of complaints inquiries and suggestions can be lodged?

Anda boleh menyalurkan aduan, pertanyaan atau cadangan yang merangkumi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri mengikut kategori di bawah. Sekiranya aduan, pertanyaan atau cadangan yang dikemukakan berada di luar bidang kuasa pentadbiran Kerajaan Negeri, perkara tersebut akan dipanjangkan kepada agensi yang bertanggungjawab dan seterusnya akan dimaklumkan kepada anda untuk membuat susulan lanjut. Perkara yang mengandungi unsur politik tidak akan disiasat.
You may lodge complaints, inquiries and suggestions related to the services offered by the State Government based on the categories below. If any complaint,inquiry or suggestion is found to be beyond the jurisdiction of the state government, the issue will be forwarded to the relevant agency and you will be notified to follow up further with the related agency. Issues with political elements will not be investigated.

 
Kategori/Categories
Agama Islam / Islam
Alam Sekitar, Pencemaran / Environment, Pollution
Bangunan, Premis / Bulidings, Premises
Banjir / Flood
Bantuan / Assistance
Bekalan Air / Water Supply
Bil / Bills
Binaan Haram / Illegal Structures
Binatang,Serangga / Animals,Insects
Gerai & Tempat Makan / Shops & Eateries
Hari Perayaan / Festivals
Integriti / Integrity
Jalan Raya / Roads
Kebajikan / Welfare
Kebersihan / Cleanliness
Kemudahan Awam / Public Amenities
Keselamatan / Security
Kesesakan jalan raya / Traffic jam
Kesihatan / Health
Lain-lain / Others
Laman Web / Website
Lampu amaran / Warning lamps
Lampu Isyarat / Traffic lights
Longkang - Parit / Drainage
Makanan / Food
Maksiat / Vices
Masalah Sosial / Social problems
Papan Tanda / Signboards
Parkir / Parking
Pasar / Market
Pegawai / Officers
Pelancongan / Tourism
Pembangunan / Development
Pendidikan / Education
Pengangkutan / Transportation
Perkhidmatan / Services
Pertanian / Agriculture
Perumahan / Housing
Pinjaman & Kewangan / Loans & Finances
Pokok / Trees
Saman / Summons
Tanah / Land
Teknologi Maklumat / Information Technology
Tiang Lampu / Lamp post
Tong sampah - Kutipan Sampah / Garbage Bin - Garbage Collection

 

Pengurusan Aduan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri merupakan proses yang telah dipersijilkan MS ISO 9001 : 2015. Sistem ePINTAS menyokong perkhidmatan MyID di mana anda boleh menyemak status aduan, pertanyaan, cadangan serta penghargaan yang telah dikemukakan dengan menggunakan nombor kad pengenalan. Terima kasih kerana menggunakan sistem ePINTAS.


 

The State Secretariat's Complaints Management Process is MS ISO 9001 : 2015 certified. Our system also supports the MyID service where you can check the status of your complaints, inquiries, suggestions and appreciation using your Identification Card Number. Thank you for using ePINTAS.